Garantie

Exive International staat er voor in dat de Producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De garantie die door Exive wordt verstrekt is gelijk aan de garantie die zij verkrijgt van haar toeleveranciers. De Wederpartij kan geen aanspraak maken op een verdergaande garantie dan de door deze toeleverancier van de Producten geboden garantie. Een door Exive, de producent of de invoerder verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Wederpartij op grond van de overeenkomst tegenover Exive International kan doen gelden. Buiten de garantie vallen gebreken aan de producten, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop Exive International geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport door de Wederpartij. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt. De garanties vermeld in dit artikel gelden niet voor geschenken en gratis Producten. Om een beroep te doen op garantie, of voor andere klachten over onze producten en dienstverlening, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@exive.eu